Vishnu Sahasranamam Lyrics: Understanding the Chants of Lord Vishnu

Vishnu Sahasranamam Lyrics: Vishnu Sahasranamam is a revered hymn in Hinduism that contains a thousand names of Lord Vishnu. It is a popular and powerful chant that is recited by devotees to seek the blessings and protection of the Lord. The hymn has been passed down through generations and has been sung and chanted in various forms. In this article, we will explore the meaning and significance of the Vishnu Sahasranamam lyrics and understand the importance of chanting it regularly.

Vishnu Sahasranamam Lyrics

Vishnu Sahasranamam Lyrics

What is Vishnu Sahasranamam?

Vishnu Sahasranamam is a Sanskrit hymn that consists of the thousand names of Lord Vishnu. The hymn is believed to have been composed by Sage Veda Vyasa, who is also known for writing the Mahabharata. The hymn is a part of the Mahabharata’s Anushasana Parva and is chanted by devotees all over the world.

The Significance of Vishnu Sahasranamam

The chanting of Vishnu Sahasranamam is considered to be highly auspicious and is believed to bring peace, prosperity, and success in life. It is said that chanting the hymn regularly can remove all the obstacles and troubles from one’s life and grant the blessings of Lord Vishnu.

Understanding the Lyrics of Vishnu Sahasranamam

The Vishnu Sahasranamam lyrics are in Sanskrit and are divided into verses or slokas. Each sloka contains a set of names of Lord Vishnu, and each name has a specific meaning and significance. Some of the names describe the Lord’s qualities, while others describe his various forms and incarnations.

The first sloka

The hymn begins with the following sloka:

“Vishvam Vishnuh Vashatkaaro Bhoota-Bhavya-Bhavat-Prabhuhu |
Bhoota-Krit Bhoota-Bhrit Bhavo Bhoota-Aatmaa Bhoota-Bhaavanaha ||”

This sloka means that Lord Vishnu is present in everything in this universe, and he is the creator, sustainer, and destroyer of all beings. He is the source of all existence and is present in all the past, present, and future forms.

The 1000th sloka

The hymn ends with the following sloka:

“Sarva-Dharmaan Parityajya Maam Ekam Sharanam Vraja |
Aham Tvaam Sarva-Paapebhyo Mokshayishyaami Maa Shuchaha ||”

This sloka means that Lord Vishnu is the ultimate refuge, and by surrendering to him, one can attain freedom from all sins and troubles. He is the one who grants salvation and liberation to his devotees.

How to Chant Vishnu Sahasranamam?

Chanting Vishnu Sahasranamam is a simple and effective way to seek the blessings of Lord Vishnu. It is best to chant the hymn early in the morning or the evening during sunset. One can also chant it at any time of the day according to their convenience. It is recommended to chant the hymn regularly to experience its full benefits.

Benefits of Chanting Vishnu Sahasranamam

Chanting Vishnu Sahasranamam has several benefits for the mind, body, and soul. Some of the benefits are as follows:

  • Reduces stress and anxiety
  • Improves concentration and focus
  • Enhances spiritual growth
  • Removes negative energies

Understanding the Mantra and its Effects

The chanting of Vishnu Sahasranamam is a powerful mantra that can have a profound impact on one’s life. The vibrations generated by the chanting can purify the mind and soul and bring peace and tranquility. The mantra can also help in overcoming obstacles and achieving success in life. The regular chanting of the hymn can also enhance one’s spiritual growth and deepen their connection with Lord Vishnu.

The Importance of Pronunciation

The correct pronunciation of the Vishnu Sahasranamam lyrics is crucial for experiencing its full benefits. The Sanskrit language has a unique pronunciation system, and it is essential to learn the correct pronunciation from a qualified teacher. The correct pronunciation can generate the correct vibrations and help in achieving the desired results.

Chanting Vishnu Sahasranamam with Devotion

Chanting Vishnu Sahasranamam with devotion and sincerity is essential for experiencing its full benefits. One must chant the hymn with a pure heart and mind and focus on the meaning and significance of each name. The chanting must be done with devotion and gratitude towards Lord Vishnu and must be done regularly for maximum benefits.

Vishnu Sahasranamam Lyrics

Poorva Pitika

Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam |
Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye ||

Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham |
Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim ||

Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave |
Namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah ||

Avikaraya shudhaya nithya paramathmane |
Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave ||

Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat |
Vimuchyate namasta-smai vishnave pradha-vishnave ||

Om namo vishnave prabhavishnave

Vaishampayana Uvacha

Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah |
Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata ||

Yudhishthira Uvacha

Kimekam daivatam loke kim vapyekam parayanam |
Stuvantah kam ka marchantah prapnuyuh manavah-shubham ||

Ko dharmah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah |
Kim japanmuchyate janthuh janma samsara-bandhanat ||

Bhishma Uvacha

Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam |
Sthuva nnama-sahasrena purushah satatottitah ||

Tameva charcha-yannityam bhaktya purusha mavyayam |
Dhyayan stuvan nama-syamschha yajamanah thameva cha ||

Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram |
Lokadhyaksham sthuva nnityam sarva-duhkhatigo bhavet ||

Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam |
Lokanatham maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod-bhavam ||

Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah |
Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada ||

Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha |
Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam ||

Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam |
Daivatam devatanam cha bhootanam yovyayah pita ||

Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame |
Yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye ||

Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate |
Vishnor nama-sahasram me shrunu papa-bhayapaham ||

Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah |
Rishibhih parigeetani tani vakshyami bhootaye ||

Vishno-ranam sahasrasya vedavyaso maha munih |
Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah ||

Amrutham-shubdavo beejam shaktir-devaki nandanah |
Trisama hrudayam tasya shantya-rdhe viniyu-jyate ||

Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram |
Anekarupam daithyantham namami purushottamam ||

Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya,shree vedavyaso bhagavan rishih, ansthup-chandah shree maha vishnuh paramatma shree mannarayanoo devata, amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam, devakee nandana srasthetih shakthi udbavah kshobha-noo-deva iti paramo mantrah, shankha-bhru-nnadakee chakreeti keelakam, sharngadhanva gadadhara itiastram rathanga-pani rakshobhya iti netram, trisama samaga ssamete kavacham, Annandham para-bramheti yonih rutu-shudarshanah kala iti digbandanah, sree vishvaroopa iti dhyanam, shree maha vishnu-preet-yarthe vishnordivya sahasra-nama jape viniyogah.

Dhyanam

Kshiro-dhanvat-pradesha suchimani vilasat saikyate mauktikanam
Maalaak-la-pta-sanasthah spatika-mani nibhaih
mauktikaih mandi-takngah |
Shrub-brai-rabrai-radabraih upari verachitaih muktah-peeusha-varsh
Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panhi mukundaha ||

Bhuh padao yasyanabih viyada-suranelah chandra-soorya-cha-netra |
Karna-vasa-serodyah mooka-mapi dahano yesya-vaste-yamabdhih |
Antastham-yasya-vishwam-suranara khagago bhogi gandharva dhaithyeh |
Chitram ram-ramyate tham tribhuvana-vapusham vishnu-meesham namami ||

Om namo bhagavate vasudevaya

Shantha-karam bhujaga-shayanam padma-naabham suresham |
Vishva-khaaram gagana sadrusham megevarnam shubhangam ||

Lakshmi-kantham kamala-nayanam yogi-hrudhyana-gamyam |
Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham ||

Megha-shyamam peetha-kauseya-vasam sree vatsajkam kaustu-bhod-bhacethangam |
Punyo-petam pundari-kaya thaksham vishnum vande sarva-lokaika natham||

Namah samasta bhutanam-adi-bhutaya bhubrite |
Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave ||

Sashamkha-chakram-sakrireeta-kundalam
sapeetha-vastram-saraseeru-hekshanam |
Sahara-vaksha sthala-shobi-kaustubham
namami-vishnum-seerasaa chaturbhujam ||

chhaayaayaam paarijaatasya hemasimhaasanopari
aaseenamambudashyaamamaayataakshamalankri’tam |
chandraananam chaturbaahum shreevatsaankita vakshasam
rukminee satyabhaamaabhyaam sahitam kri’shnamaashraye ||

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

vishvam vishnurvashat’kaaro bhootabhavyabhavatprabhuh’ |
bhootakri’dbhootabhri’dbhaavo bhootaatmaa bhootabhaavanah’ || 1 ||

pootaatmaa paramaatmaa cha muktaanaam paramaa gatih’ |
avyayah’ purushah’ saakshee kshetrajnyo’kshara eva cha || 2 ||

yogo yogavidaam netaa pradhaanapurusheshvarah’ |
naarasimhavapuh’ shreemaan keshavah’ purushottamah’ || 3 ||

sarvah’ sharvah’ shivah’ sthaanurbhootaadirnidhiravyayah’ |
sambhavo bhaavano bhartaa prabhavah’ prabhureeshvarah’ || 4 ||

svayambhooh’ shambhuraadityah’ pushkaraaksho mahaasvanah’ |
anaadinidhano dhaataa vidhaataa dhaaturuttamah’ || 5 ||

aprameyo hri’sheekeshah’ padmanaabho’maraprabhuh’ |
vishvakarmaa manustvasht’aa sthavisht’hah’ sthaviro dhruvah’ || 6 ||

agraahyah’ shaashvatah’ kri’shno lohitaakshah’ pratardanah’ |
prabhootastrikakubdhaama pavitram mangalam param || 7 ||

eeshaanah’ praanadah’ praano jyesht’hah’ shresht’hah’ prajaapatih’ |
hiranyagarbho bhoogarbho maadhavo madhusoodanah’ || 8 ||

eeshvaro vikramee dhanvee medhaavee vikramah’ kramah’ |
anuttamo duraadharshah’ kri’tajnyah’ kri’tiraatmavaan || 9 ||

sureshah’ sharanam sharma vishvaretaah’ prajaabhavah’ |
ahah’ samvatsaro vyaalah’ pratyayah’ sarvadarshanah’ || 10 ||

ajah’ sarveshvarah’ siddhah’ siddhih’ sarvaadirachyutah’ |
vri’shaakapirameyaatmaa sarvayogavinih’sri’tah’ || 11 ||

vasurvasumanaah’ satyah’ samaatmaa’sammitah’ samah’ |
amoghah’ pund’areekaaksho vri’shakarmaa vri’shaakri’tih’ || 12 ||

rudro bahushiraa babhrurvishvayonih’ shuchishravaah’ |
amri’tah’ shaashvatasthaanurvaraaroho mahaatapaah’ || 13 ||

sarvagah’ sarvavidbhaanurvishvakseno janaardanah’ |
vedo vedavidavyango vedaango vedavit kavih’ || 14 ||

lokaadhyakshah’ suraadhyaksho dharmaadhyakshah’ kri’taakri’tah’ |
chaturaatmaa chaturvyoohashchaturdamsht’rashchaturbhujah’ || 15 ||

bhraajishnurbhojanam bhoktaa sahishnurjagadaadijah’ |
anagho vijayo jetaa vishvayonih’ punarvasuh’ || 16 ||

upendro vaamanah’ praamshuramoghah’ shuchiroorjitah’ |
ateendrah’ sangrahah’ sargo dhri’taatmaa niyamo yamah’ || 17 ||

vedyo vaidyah’ sadaayogee veerahaa maadhavo madhuh’ |
ateendriyo mahaamaayo mahotsaaho mahaabalah’ || 18 ||

mahaabuddhirmahaaveeryo mahaashaktirmahaadyutih’ |
anirdeshyavapuh’ shreemaanameyaatmaa mahaadridhri’k || 19 ||

maheshvaaso maheebhartaa shreenivaasah’ sataam gatih’ |
aniruddhah’ suraanando govindo govidaam patih’ || 20 ||

mareechirdamano hamsah’ suparno bhujagottamah’ |
hiranyanaabhah’ sutapaah’ padmanaabhah’ prajaapatih’ || 21 ||

amri’tyuh’ sarvadri’k simhah’ sandhaataa sandhimaan sthirah’ |
ajo durmarshanah’ shaastaa vishrutaatmaa suraarihaa || 22 ||

gururgurutamo dhaama satyah’ satyaparaakramah’ |
nimisho’nimishah’ sragvee vaachaspatirudaaradheeh’ || 23 ||

agraneergraamaneeh’ shreemaan nyaayo netaa sameeranah’ |
sahasramoordhaa vishvaatmaa sahasraakshah’ sahasrapaat || 24 ||

aavartano nivri’ttaatmaa samvri’tah’ sampramardanah’ |
ahah’ samvartako vahniranilo dharaneedharah’ || 25 ||

suprasaadah’ prasannaatmaa vishvadhri’gvishvabhugvibhuh’ |
satkartaa satkri’tah’ saadhurjahnurnaaraayano narah’ || 26 ||

asankhyeyo’prameyaatmaa vishisht’ah’ shisht’akri’chchhuchih’ |
siddhaarthah’ siddhasankalpah’ siddhidah’ siddhisaadhanah’ || 27 ||

vri’shaahee vri’shabho vishnurvri’shaparvaa vri’shodarah’ |
vardhano vardhamaanashcha viviktah’ shrutisaagarah’ || 28 ||

subhujo durdharo vaagmee mahendro vasudo vasuh’ |
naikaroopo bri’hadroopah’ shipivisht’ah’ prakaashanah’ || 29 ||

ojastejodyutidharah’ prakaashaatmaa prataapanah’ |
ri’ddhah’ spasht’aaksharo mantrashchandraamshurbhaaskaradyutih’ || 30 ||

amri’taamshoodbhavo bhaanuh’ shashabinduh’ sureshvarah’ |
aushadham jagatah’ setuh’ satyadharmaparaakramah’ || 31 ||

bhootabhavyabhavannaathah’ pavanah’ paavano’nalah’ |
kaamahaa kaamakri’tkaantah’ kaamah’ kaamapradah’ prabhuh’ || 32 ||

yugaadikri’dyugaavarto naikamaayo mahaashanah’ |
adri’shyo vyaktaroopashcha sahasrajidanantajit || 33 ||

isht’o’vishisht’ah’ shisht’esht’ah’ shikhand’ee nahusho vri’shah’ |
krodhahaa krodhakri’tkartaa vishvabaahurmaheedharah’ || 34 ||

achyutah’ prathitah’ praanah’ praanado vaasavaanujah’ |
apaamnidhiradhisht’haanamapramattah’ pratisht’hitah’ || 35 ||

skandah’ skandadharo dhuryo varado vaayuvaahanah’ |
vaasudevo bri’hadbhaanuraadidevah’ purandarah’ || 36 ||

ashokastaaranastaarah’ shoorah’ shaurirjaneshvarah’ |
anukoolah’ shataavartah’ padmee padmanibhekshanah’ || 37 ||

padmanaabho’ravindaakshah’ padmagarbhah’ shareerabhri’t |
maharddhirri’ddho vri’ddhaatmaa mahaaksho garud’adhvajah’ || 38 ||

atulah’ sharabho bheemah’ samayajnyo havirharih’ |
sarvalakshanalakshanyo lakshmeevaan samitinjayah’ || 39 ||

viksharo rohito maargo heturdaamodarah’ sahah’ |
maheedharo mahaabhaago vegavaanamitaashanah’ || 40 ||

udbhavah’ kshobhano devah’ shreegarbhah’ parameshvarah’ |
karanam kaaranam kartaa vikartaa gahano guhah’ || 41 ||

vyavasaayo vyavasthaanah’ samsthaanah’ sthaanado dhruvah’ |
pararddhih’ paramaspasht’astusht’ah’ pusht’ah’ shubhekshanah’ || 42 ||

raamo viraamo virajo maargo neyo nayo’nayah’ | or viraamo virato
veerah’ shaktimataam shresht’ho dharmo dharmaviduttamah’ || 43 ||

vaikunt’hah’ purushah’ praanah’ praanadah’ pranavah’ pri’thuh’ |
hiranyagarbhah’ shatrughno vyaapto vaayuradhokshajah’ || 44 ||

ri’tuh’ sudarshanah’ kaalah’ paramesht’hee parigrahah’ |
ugrah’ samvatsaro daksho vishraamo vishvadakshinah’ || 45 ||

vistaarah’ sthaavarasthaanuh’ pramaanam beejamavyayam |
artho’nartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanah’ || 46 ||

anirvinnah’ sthavisht’ho’bhoordharmayoopo mahaamakhah’ |
nakshatranemirnakshatree kshamah’ kshaamah’ sameehanah’ || 47 ||

yajnya ijyo mahejyashcha kratuh’ satram sataam gatih’ |
sarvadarshee vimuktaatmaa sarvajnyo jnyaanamuttamam || 48 ||

suvratah’ sumukhah’ sookshmah’ sughoshah’ sukhadah’ suhri’t |
manoharo jitakrodho veerabaahurvidaaranah’ || 49 ||

svaapanah’ svavasho vyaapee naikaatmaa naikakarmakri’t |
vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvarah’ || 50 ||

dharmagubdharmakri’ddharmee sadasatksharamaksharam |
avijnyaataa sahasraamshurvidhaataa kri’talakshanah’ || 51 ||

gabhastinemih’ sattvasthah’ simho bhootamaheshvarah’ |
aadidevo mahaadevo devesho devabhri’dguruh’ || 52 ||

uttaro gopatirgoptaa jnyaanagamyah’ puraatanah’ |
shareerabhootabhri’dbhoktaa kapeendro bhooridakshinah’ || 53 ||

somapo’mri’tapah’ somah’ purujitpurusattamah’ |
vinayo jayah’ satyasandho daashaarhah’ saatvataampatih’ || 54||

yeevo vinayitaa saakshee mukundo’mitavikramah’ |
ambhonidhiranantaatmaa mahodadhishayo’ntakah’ || 55 ||

ajo mahaarhah’ svaabhaavyo jitaamitrah’ pramodanah’ |
aanando nandano nandah’ satyadharmaa trivikramah’ || 56 ||

maharshih’ kapilaachaaryah’ kri’tajnyo medineepatih’ |
tripadastridashaadhyaksho mahaashri’ngah’ kri’taantakri’t || 57 ||

mahaavaraaho govindah’ sushenah’ kanakaangadee |
guhyo gabheero gahano guptashchakragadaadharah’ || 58 ||

vedhaah’ svaango’jitah’ kri’shno dri’d’hah’ sankarshano’chyutah’ |
varuno vaaruno vri’kshah’ pushkaraaksho mahaamanaah’ || 59 ||

bhagavaan bhagahaa”nandee vanamaalee halaayudhah’ |
aadityo jyotiraadityah’ sahishnurgatisattamah’ || 60 ||

sudhanvaa khand’aparashurdaaruno dravinapradah’ |
divispri’k sarvadri’gvyaaso vaachaspatirayonijah’ || 61||

trisaamaa saamagah’ saama nirvaanam bheshajam bhishak |
samnyaasakri’chchhamah’ shaanto nisht’haa shaantih’ paraayanam || 62 ||

shubhaangah’ shaantidah’ srasht’aa kumudah’ kuvaleshayah’ |
gohito gopatirgoptaa vri’shabhaaksho vri’shapriyah’ || 63 ||

anivartee nivri’ttaatmaa sanksheptaa kshemakri’chchhivah’ |
shreevatsavakshaah’ shreevaasah’ shreepatih’ shreemataamvarah’ || 64 ||

shreedah’ shreeshah’ shreenivaasah’ shreenidhih’ shreevibhaavanah’ |
shreedharah’ shreekarah’ shreyah’ shreemaam’llokatrayaashrayah’ || 65 ||

svakshah’ svangah’ shataanando nandirjyotirganeshvarah’ |
vijitaatmaa’vidheyaatmaa satkeertishchhinnasamshayah’ || 66 ||

udeernah’ sarvatashchakshuraneeshah’ shaashvatasthirah’ |
bhooshayo bhooshano bhootirvishokah’ shokanaashanah’ || 67 ||

archishmaanarchitah’ kumbho vishuddhaatmaa vishodhanah’ |
aniruddho’pratirathah’ pradyumno’mitavikramah’ || 68 ||

kaalaneminihaa veerah’ shaurih’ shoorajaneshvarah’ |
trilokaatmaa trilokeshah’ keshavah’ keshihaa harih’ || 69 ||

kaamadevah’ kaamapaalah’ kaamee kaantah’ kri’taagamah’ |
anirdeshyavapurvishnurveero’nanto dhananjayah’ || 70 ||

brahmanyo brahmakri’d brahmaa brahma brahmavivardhanah’ |
brahmavid braahmano brahmee brahmajnyo braahmanapriyah’ || 71 ||

mahaakramo mahaakarmaa mahaatejaa mahoragah’ |
mahaakraturmahaayajvaa mahaayajnyo mahaahavih’ || 72 ||

stavyah’ stavapriyah’ stotram stutih’ stotaa ranapriyah’ |
poornah’ poorayitaa punyah’ punyakeertiranaamayah’ || 73 ||

manojavasteerthakaro vasuretaa vasupradah’ |
vasuprado vaasudevo vasurvasumanaa havih’ || 74 ||

sadgatih’ satkri’tih’ sattaa sadbhootih’ satparaayanah’ |
shooraseno yadushresht’hah’ sannivaasah’ suyaamunah’ || 75 ||

bhootaavaaso vaasudevah’ sarvaasunilayo’nalah’ |
darpahaa darpado dri’pto durdharo’thaaparaajitah’ || 76 ||

vishvamoortirmahaamoortirdeeptamoortiramoortimaan |
anekamoortiravyaktah’ shatamoortih’ shataananah’ || 77 ||

eko naikah’ savah’ kah’ kim yat tatpadamanuttamam |
lokabandhurlokanaatho maadhavo bhaktavatsalah’ || 78 ||

suvarnavarno hemaango varaangashchandanaangadee |
veerahaa vishamah’ shoonyo ghri’taasheerachalashchalah’ || 79 ||

amaanee maanado maanyo lokasvaamee trilokadhri’k |
sumedhaa medhajo dhanyah’ satyamedhaa dharaadharah’ || 80 ||

tejovri’sho dyutidharah’ sarvashastrabhri’taam varah’ |
pragraho nigraho vyagro naikashri’ngo gadaagrajah’ || 81 ||

chaturmoortishchaturbaahushchaturvyoohashchaturgatih’ |
chaturaatmaa chaturbhaavashchaturvedavidekapaat || 82 ||

samaavarto’nivri’ttaatmaa durjayo duratikramah’ |
durlabho durgamo durgo duraavaaso duraarihaa || 83 ||

shubhaango lokasaarangah’ sutantustantuvardhanah’ |
indrakarmaa mahaakarmaa kri’takarmaa kri’taagamah’ || 84 ||

udbhavah’ sundarah’ sundo ratnanaabhah’ sulochanah’ |
arko vaajasanah’ shri’ngee jayantah’ sarvavijjayee || 85 ||

suvarnabindurakshobhyah’ sarvavaageeshvareshvarah’ |
mahaahrado mahaagarto mahaabhooto mahaanidhih’ || 86 ||

kumudah’ kundarah’ kundah’ parjanyah’ paavano’nilah’ |
amri’taasho’mri’tavapuh’ sarvajnyah’ sarvatomukhah’ || 87 ||

sulabhah’ suvratah’ siddhah’ shatrujichchhatrutaapanah’ |
nyagrodho’dumbaro’shvatthashchaanooraandhranishoodanah’ || 88 ||

sahasraarchih’ saptajihvah’ saptaidhaah’ saptavaahanah’ |
amoortiranagho’chintyo bhayakri’dbhayanaashanah’ || 89 ||

anurbri’hatkri’shah’ sthoolo gunabhri’nnirguno mahaan |
adhri’tah’ svadhri’tah’ svaasyah’ praagvamsho vamshavardhanah’ || 90 ||

bhaarabhri’t kathito yogee yogeeshah’ sarvakaamadah’ |
aashramah’ shramanah’ kshaamah’ suparno vaayuvaahanah’ || 91 ||

dhanurdharo dhanurvedo dand’o damayitaa damah’ |
aparaajitah’ sarvasaho niyantaa’niyamo’yamah’ || 92 ||

sattvavaan saattvikah’ satyah’ satyadharmaparaayanah’ |
abhipraayah’ priyaarho’rhah’ priyakri’t preetivardhanah’ || 93 ||

vihaayasagatirjyotih’ suruchirhutabhugvibhuh’ |
ravirvirochanah’ sooryah’ savitaa ravilochanah’ || 94 ||

ananto hutabhugbhoktaa sukhado naikajo’grajah’ |
anirvinnah’ sadaamarshee lokaadhisht’haanamadbhutah’ || 95 ||

sanaatsanaatanatamah’ kapilah’ kapiravyayah’ |
svastidah’ svastikri’tsvasti svastibhuksvastidakshinah’ || 96 ||

araudrah’ kund’alee chakree vikramyoorjitashaasanah’ |
shabdaatigah’ shabdasahah’ shishirah’ sharvareekarah’ || 97 ||

akroorah’ peshalo daksho dakshinah’ kshaminaamvarah’ |
vidvattamo veetabhayah’ punyashravanakeertanah’ || 98 ||

uttaarano dushkri’tihaa punyo duh’svapnanaashanah’ |
veerahaa rakshanah’ santo jeevanah’ paryavasthitah’ || 99 ||

anantaroopo’nantashreerjitamanyurbhayaapahah’ |
chaturashro gabheeraatmaa vidisho vyaadisho dishah’ || 100 ||

anaadirbhoorbhuvo lakshmeeh’ suveero ruchiraangadah’ |
yanano janajanmaadirbheemo bheemaparaakramah’ || 101 ||

aadhaaranilayo’dhaataa pushpahaasah’ prajaagarah’ |
oordhvagah’ satpathaachaarah’ praanadah’ pranavah’ panah’ || 102 ||

pramaanam praananilayah’ praanabhri’tpraanajeevanah’ |
tattvam tattvavidekaatmaa janmamri’tyujaraatigah’ || 103 ||

bhoorbhuvah’svastarustaarah’ savitaa prapitaamahah’ |
yajnyo yajnyapatiryajvaa yajnyaango yajnyavaahanah’ || 104 ||

yajnyabhri’d yajnyakri’d yajnyee yajnyabhug yajnyasaadhanah’ |
yajnyaantakri’d yajnyaguhyamannamannaada eva cha || 105 ||

aatmayonih’ svayanjaato vaikhaanah’ saamagaayanah’ |
devakeenandanah’ srasht’aa kshiteeshah’ paapanaashanah’ || 106 ||

shankhabhri’nnandakee chakree shaarngadhanvaa gadaadharah’ |
rathaangapaanirakshobhyah’ sarvapraharanaayudhah’ || 107 ||

sarvapraharanaayudha om nama iti |
vanamaalee gadee shaarngee shankhee chakree cha nandakee |
shreemaan naaraayano vishnurvaasudevo’bhirakshatu || 108 ||

Arjuna Uvacha

Padma-patra visha-laksha padma-nabha suro-ttama |
Bhaktana manu-raktanam trata bhava janar-dana ||

Shree Bhagavan Uvacha

Yo-mam nama saha-srena stotu michhati pandava |
Sho ha mekena shlokena stuta eva na samshayah ||

Stita eva na samshaya om nama iti

Vyasa Uvacha

Vasa-naad vasu devsaya vasitham te jaga-thrayam |
Sarva-butha nivaso si vaasu-deva namo stute ||

Vasu-deva namostute om nama iti

Parvati Uvacha

Keno-paayena laghunaa vishnur-nama saha-skrakam |
Patyate pamditeh nityam shortu michha myaham prabho ||

Eshwara Uvacha

Shree-rama ram rameti rame raame mano-rame |
Saha-sranaama tattulyam raama-naama varaa-nane ||
Raama-naama varaa-nana om nama iti ||2||

Brahmo Uvacha

Namo stvana-ntaya saha-sramurtaye
Saha-srapaa-dakshi shiroru-bahave |
Saha-sranaamne puru-shaya shashvate
Saha-srakoti-yuga-dharine namah ||

Saha-srakoti yuga-dharina om nama iti

Sanjaya Uvacha

Yatra yoge-shvarah krushno yatra paardho dhanur-dharah |
Tatra-shreeh vijayo bhutih dhruva neetih mati rmama ||

Shree Bhagavan Uvacha

Ananya-schanta-yanto mam ye janaah paryu-panate |
Tesham nitya-bhiyuktanaam yoga-kshemam vaha-myaham ||

Pari-tranaya sabhunaam vinaa-shaya cha dushkrutam |
Dharam samstha-panardhaya sambha-vami yuge yuge ||

Aartha-vishanna-shithila-schabhitah
ghoreshucha-vyadhi-varthamanah |
Samkeertya-narayana-shabda-matram
vimukta-duhghah-sukhino-bhavanti ||

Kayena vaachha mana-sendhriyerva
Buddhyatma-naavaa prakrute-svabha-vaat |
Karomi yadyat sakalam parasmai
Naaraa-yanayeti samarpa-yame ||

Ithi Srimahabharathe satasahasrakayam samhitayam vayasikyam anushasanaparvanthargatha anusasanikaparvani mokshadharme bhishma yudhishtara samvade sri vishnordivyasahasranama stotram nama yekonapanchasadadhikasatatamodhyayaha ||

Ithi Sri Vishnu Sahasranama Stotram ||

Conclusion

Vishnu Sahasranamam is a powerful hymn that contains a thousand names of Lord Vishnu. The chanting of the hymn is considered to be highly auspicious and can bring peace, prosperity, and success in life. The correct pronunciation and regular chanting with devotion can help in experiencing the full benefits of the hymn. It is recommended to learn the correct pronunciation from a qualified teacher and chant the hymn regularly to deepen one’s spiritual connection with Lord Vishnu.

FAQs

Q. What is the best time to chant Vishnu Sahasranamam?

Ans: The best time to chant Vishnu Sahasranamam is early in the morning or the evening during sunset.

Q. Can anyone chant Vishnu Sahasranamam?

Ans: Yes, anyone can chant Vishnu Sahasranamam. It is recommended to learn the correct pronunciation from a qualified teacher.

Q. What are the benefits of chanting Vishnu Sahasranamam?

Ans: The benefits of chanting Vishnu Sahasranamam include reducing stress and anxiety, improving concentration and focus, enhancing spiritual growth, and removing negative energies.

Q. How long should one chant Vishnu Sahasranamam?

Ans: One can chant Vishnu Sahasranamam for as long as one wants. It is recommended to chant the hymn regularly for maximum benefit.

Q. What is the significance of the Vishnu Sahasranamam lyrics?

Ans: The Vishnu Sahasranamam lyrics contain a thousand names of Lord Vishnu and are considered to be highly auspicious. The chanting of the hymn can bring peace, prosperity, and success in life.

Vishnu Sahasranamam pdf

File name : vishnu_sahasranamam-pdf.pdf

Also Read

vishnu sahasranamam pdf in hindi,

vishnu sahasranamam pdf telugu,

vishnu sahasranamam pdf kannada,

vishnu sahasranamam pdf sanskrit,

Vishnu Sahasranamam PDF in Tamil,

vishnu sahasranamam pdf Malayalam,

Vishnu Sahasranamam Telugu pdf: The Thousand Names of Lord Vishnu in the Telugu Language

Vishnu Sahasranamam in Telugu pdf: Understanding the Significance of this Ancient Chant

Sri Lalitha Sahasranamam Telugu pdf free Download 2023

Hanuman Chalisa PDF in Hindi Download 2023

1 thought on “Vishnu Sahasranamam Lyrics: Understanding the Chants of Lord Vishnu”

Leave a Comment